Projekt Moderní vzdělávání na základní škole Mikulovice je spolufinancován Evropskou unií.

Identifikace projektu:

 

Název projektu

 

Moderní vzdělávání na základní škole Mikulovice

Název operačního programu

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl

SC 2.4

Číslo výzvy

47.výzva IROP

Výzva

47.výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL)

Registrační číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004209

Datum zahájení projektu

01.08.2016

Datum ukončení projektu

31.3.2019

Příjemce podpory
a realizátor projektu

Základní škola Mikulovice okres Jeseník, příspěvková organizace

Hlavní 1, 790 84 Mikulovice

Statutární zástupce příjemce

Mgr. Ivana Látalová, ředitelka školy

 

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je výstavba a modernizace odborných učeben školy a zavedení moderních prvků a digitálních technologií do výuky, s cílem tuto výuku pro žáky zkvalitnit a zatraktivnit.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zajistit zkvalitnění výuky v technických, přírodovědných a jazykových oborech a řemeslech, resp. zajistit kvalitnější a atraktivnější výuku v oblasti klíčových kompetencí za účelem zvýšení budoucího uplatnění žáků školy na trhu práce. Dalším cílem projektu je zkvalitnění využívání volného času dětí z místní základní školy, které by učebny využívaly k dalšímu vzdělávání a rozvoji své osobnosti v odpoledních hodinách po skončení povinné školní docházky.

 

Výsledky projektu:

V rámci projektu dojde konkrétně k realizaci novostavby přístřešku - venkovní učebny přírodních věd - a dále k rekonstrukci a stavebním úpravám stávajících učeben – učebny cizích jazyků, počítačové učebny, technické učebny a učebny přírodních věd, která vznikne ze stávající výtvarné učebny. Součástí projektu bude rovněž vybavení všech odborných učeben, pořízení bezpečnostních prvků a zařízení při vstupu do budovy a úprava venkovního prostranství. V důsledku realizace projektu bude zkvalitněna infrastruktura školy natolik, že dojde k modernizaci výuky, rozvoji znalostí žáků a jejich praktických dovedností. Žáci budou mít k dispozici nové a moderní prostory a technologie, které se zaslouží o implementaci zajímavých forem výuky. Projekt je zaměřen na modernizaci školy tak, aby odpovídala současným požadavkům na poskytování kvalitního vzdělávání při využívání moderních technologií. Využití nových či nově rekonstruovaných prostor se také dotkne dětí v rámci mimoškolních zájmových aktivit. Předkládaný projekt odráží potřeby kvalitní průpravy při získávání a rozšiřování znalostí, aplikace praktických dovedností i budování pozitivního vztahu k přírodě.