Informace výchovného poradce

Přijímací řízení 2023/24

 

Přihlášky

První kolo přijímacího řízení - 1 až 2 přihlášky - bude upřesněno, pravděpodobně do 20.2.2024 (do oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2023).

Druhé a další kola přijímacího řízení - neomezený počet přihlášek - vyhlašuje škola podle toho, jak se jí podaří naplnit kapacitu.

Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy. Základní škola na přihláškách potvrzuje prospěch žáka.


Kritéria pro přijetí na střední školu 

První kolo přijímacího řízení - vyhlášení podmínek pro přijetí - do 31. 1. 2024 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. 10. 2023).  Po tomto datu se podmínky již nemohou změnit.

Najdete je na webových stránkách střední školy nebo na veřejně přístupné nástěnce střední školy.

Pokud škola rozhodne o konání přijímací zkoušky v prvním kole, musí ji uskutečnit  v termínu od 12. 4. do 28. 4. 2024 pro maturitní obory, pro ostatní obory od 22. 4. do 30. 4. 2024 a musí vyhlásit nejméně dva termíny pro její konání. Pozvánku k přijímací zkoušce obdržíte 14 dní před termínem zkoušky.

Můžete si vybrat jeden z termínů, který škola nabízí. Vybraný termín je třeba uvést do přihlášky. Pokud se budou termíny přijímacích zkoušek na školy, které jste si vybrali, překrývat, budete se muset rozhodnout pro obor, kterému dáváte přednost. Stejný termín konání přijímací zkoušky do jiného oboru není důvodem pro využití náhradního termínu.

Náhradní termín můžete využít pouze v případě vážných důvodů, např. nemoci. Svou neúčast v určeném termínu musíte do 3 dnů řádně písemně omluvit řediteli školy.


Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v budově školy nebo na internetových stránkách školy do 2 pracovních dnů po termínu přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů škola odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 Odvolání

Odvolat se můžete do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Pokud není rozhodnutí o  nepřijetí vyzvednuto na poště do 5 pracovních dnů, je považováno za doručené.

VZOR  ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU


Odvolání by mělo obsahovat:

- označení správního orgánu, jemuž je určeno

- jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození

- název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání

- důvod nepřijetí uvedený ředitelem střední školy

- důvody odvolání (v jakém rozsahu je odvolání napadeno, v čem je spatřován rozpor s právními   předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo)

- jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče

- datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče.

(Viz příloha v závěru)

 

Úplné znění novely školského zákona najdete na www.msmt.cz/dokumenty/zakony.


Vyplňování přihlášek na střední školu - zatím čekáme na zveřejnění změn!! Uvažuje se o elektronické podobě, jakmile bude vše jasné, budeme informovat!

Platilo dosud:

Žák předá výchovné poradkyni lístek s názvem a adresou střední školy, dále zde musí být uveden kód a název oboru.

Vyplnění přihlášky zajistí výchovná poradkyně a vrátí žákovi.

Žák si zajistí zdravotní potvrzení na přihlášce (pokud střední škola požaduje) a spolu se zákonným zástupcem uvedeným na přihlášce podepíše přihlášku. Takto vyplněnou přihlášku odevzdá třídnímu učiteli, který v případě potřeby doplní charakteristiku žáka na přihlášce.

Celkově vyplněnou přihlášku podepisuje ředitel školy, přihlášky na střední školy odesílají zákonní zástupci žáků.

Žáci evidovaní v PPP nebo SPC mohou k přihlášce přiložit potvrzení o integraci na základní škole. Toto potvrzení si rodiče vyřizují na příslušné PPP nebo SPC sami.

 Nově budou mít žáci možnost na přihlášku uvést 3 střední školy!!

 Termíny jednotných přijímacích zkoušek na SŠ ve školním roce 2023/24

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání:

1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: 29. dubna 2024
2. termín: 30. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2024 podle § 88 odst. 2 školského zákona.

 

V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Výchovný poradce se věnuje problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se SVP, včetně integrace nadaných žáků.

Vykonává činnost V poradenskou, metodickou, informační, o těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. Náplň práce výchovného poradce vychází z vyhlášky č. 72/2005Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. a z plánu práce výchovného poradce pro daný školní rok.

Standardní činnosti výchovného poradce

Poradenské činnosti:
1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávacía profesní cestě žáků, tj. zejména:
a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovýmvzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem,
d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,
e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských
poradenských zařízeních.
4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
5. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacímipotřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
6. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

Metodické a informační činnosti:
1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:
a) v otázkách kariérového rozhodování žáků,
b) s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,
c) s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
d) s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,
e) v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
4. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
5. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

1. Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje -  Jeseník

Dukelská 1240, 790 01 Jeseník

Telefon:  584 411 829, 724 131 963

E-mail: pppor@jes.cz

http://www.ppp-jesenik.cz/

Pracovní doba:

Po - Pá 7.00-14.30 hod.


2. Centrum psychologických služeb

Nerudova 405, 793 76 Zlaté Hory

Telefon: 739 036 165

E-mail: psychosluzby@gmail.com


3. Centrum duševního zdraví:

Dukelská 456, 790 01 Jeseník

Telefon:  584 412 462

E-mail: info@cdzjesenik.cz, cdz.jesenik@seznam.cz

http://www.cdzjesenik.cz/