Základní škola Mikulovice, okres Jeseník, patří mezi spádové školy Olomouckého kraje. Nachází se v centru obce s velmi dobrou dopravní obslužností, a to autobusovou i železniční - asi 4 km od hraničního přechodu s Polskem. Jedná se o úplnou školu s 1. až 9. postupným ročníkem. Škola může vzdělávat až 494 žáků.

Disponuje dvěma oddělenými objekty – hlavní budovou a samostatnou budovou školní družiny s vlastní zahradou. V hlavní budově je 10 tříd a 7 odborných učeben, ve školní družině se kromě heren nachází ještě dvě třídy pro 1. a 2. ročník ZŠ. Součástí školy je tělocvična, jídelna, učebny ZUŠ, místní knihovna a prodejna školních a dárkových potřeb. Oba objekty mají bezbariérový přístup.

K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu v budově školy a sportovní halu, která je v těsné blízkosti školy. Za hlavní budovou je vybudován sportovní areál s víceúčelovým hřištěm a běžeckou dráhou, v zimním období je k výuce TV využíváno také nedaleké kluziště umístěné za sportovní halou. Pracovní činnosti jsou mimo jiné vyučovány i na školním pozemku, který byl taktéž vybudován za hlavní budovou vedle víceúčelového hřiště. K třídním akcím, školním i mimoškolním aktivitám slouží klub Ámos, najdeme ho ve sklepních prostorách školy. Kulturní akce se pořádají v sále obecního úřadu, ten se nachází naproti škole.

Většina vyučujících je soustředěna ve sborovně se třemi počítači s internetem, tiskárnou i kopírkou. Obdobné vybavení má rovněž kabinet cizích jazyků, žákovská knihovna, kabinet přírodopisu, kabinet 1. stupně a sborovna ve školní družině. Téměř všechny třídy jsou vybaveny počítačem, dataprojektorem a interaktivní tabulí. Materiální vybavení školy je průběžně doplňováno novým zařízením a pomůckami.

Velká pozornost je zaměřena na integraci žáků zdravotně znevýhodněných, kterým je věnována ve spolupráci s PPP a SPC speciální péče. Žáci s poruchami řeči mohou docházet na logopedické nápravné lekce ve škole. Žákům sociálně znevýhodněným se věnují v rámci projektů a nejrůznějších aktivit pedagogové i školní asistent. Se zavedením inkluzivního vzdělávání poskytujeme také péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, je jim poskytována pedagogická intervence a dochází do Předmětu speciální pedagogické péče.  

Třídní kolektivy vyjíždějí na cílené exkurze, zúčastňují se projektových dnů a řady dalších akcí pořádaných samotnou školou nebo jinými organizacemi. Rok co rok žáci všech ročníků absolvují školní kurz, který je v každém ročníku zaměřen na jinou oblast vzdělávání. Délka jednotlivých kurzů se pohybuje od 2 do 5 dnů. Každému žákovi, který se kurzu zúčastní, přispívá zřizovatel „Obec Mikulovice“ částkou 300,- Kč/na žáka.