Úřední hodiny jsou od 6,00 hod. do 14,00 hod.

CENY OBĚDŮ

Žáci jsou do skupin stravovaných zařazováni na celý školní rok podle věku, kterého dosáhnou v jeho průběhu.

V případě nemoci má žák nárok na stravu pouze 1. den své nepřítomnosti, na následující dny musí být strava odhlášena. Odhlášky můžete provádět telefonicky nebo na e-mail školní jídelny.

Oznámení o změně ceny stravného od 1.9.2023
Z důvodů zvyšování hodnoty ceny potravin se mění cena stravného:

25,50 Kč,-
Skupina 7-10 let
29,- Kč
 
Skupina 11-14 let
33,- Kč
 
Skupina 15 a více let
42,- Kč
 
Cizí strávníci
91,- Kč
DŮLEŽITÉ INFO
Aktuální jídelníček naleznete zde...
Jídelníček je zveřejněn ve ŠJ vždy v pátek na další týden. Výdej stravy v ŠJ denně:
08.30 - 9.30 výdej jídla do nádob pro odběr stravy cizím strávníkům pro rozvoz
10.30 - 11.00 v jídelně cizím strávníkům
11.45 - 13.50 výdej jídla dětem
Oběd se odhlašuje nebo přihlašuje písemně v kanceláři školní jídelny den dopředu, telefonicky nebo sms na telefonním čísle 734 218 146 a také na emailu školní jídelny : jidelna@mikulovicezs.cz
V době nemoci: podle §122/zák. 561/2004Sb. vydáme rodičům oběd do nádob pouze první den nemoci! Ostatní obědy je nutné odhlásit nebo doplatit režii ke každému obědu.
FOTO
Školní jídelna 

 

Legislativa ke školnímu stravování

Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát proto pro něho stanovuje poměrně přesná pravidla. Obecné zmínky o školním stravování najdeme ve školském zákoně 561/2004, dále ve vyhlášce č. 107/2005 o školním stravování, která určuje, jak mají školní obědy vypadat v praxi a ve vyhlášce č. 137/2004, obsahující pravidla, kterými se školní jídelna musí řídit v oblasti hygieny. A ta jsou často tak přísná, že prakticky omezují přípravu určitých jídel, u některých ji dokonce vylučují.

Vyhláška č. 107/20005 o školním stravování stanovuje dva základní požadavky:
a) Rozmezí finančního limitu na nákup potravin, z nichž bude oběd připraven.
b) Průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd (tzv. spotřební koš).

Základní pravidlo zní: Dotované školní stravování je možno poskytovat pouze tehdy, jestliže splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.

 

Spotřební koš

Sledování spotřebního koše vyplývá z Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Spotřební koš stanovuje, jaké výživové požadavky mají splňovat jídla podávaná ve školní jídelně. Zda školní jídelna dodržuje naplňování spotřebního koše kontroluje ČŠI. V případě kontroly ze strany Zdravotního dozoru /hygieny/ je Spotřební koš první, co je kontrolováno a v případě nedodržení uvedeného také postihováno.

 

Cena obědu

Rodičovská veřejnost vnímá jako cenu jídla částku, kterou za dítě zaplatí, ovšem skutečná cena jídla je mnohem vyšší. Cena, kterou rodiče platí, představuje pouze náklady na potraviny. Další náklady (mzdy, energie, voda, servis zařízení, školení personálu, opravy a obnova vybavení provozovny atd.), dotuje ve školním stravování zčásti stát, zčásti zřizovatel. Pokud se zvedá cena jídel pro rodiče, je to proto, že se zvedla cena potravin na trhu.

Omezení v odběru jídel

Školský zákon umožňuje odebírat dotovanou stravu pouze v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě ve výuce přítomno. Není proto možné odebírat dotovaná jídla v rámci školního stravování v době prázdnin nebo v době nemoci dítěte. Výjimka je možná pouze v první den neplánované nepřítomnosti dítěte ve výuce, v případě, že už nebylo možné odběr jídla odhlásit ve stanovené lhůtě. Důležité je slovo „neplánované“ – znamená to tedy, že není možné odebrat jídlo za žáka, který v daný den není ve škole pro plánované lékařské vyšetření, pro účast na mimoškolní akci apod. Naopak žák má nárok na dotovaný oběd, pokud např. reprezentuje školu na žákovské soutěži. Vyhláška o školním stravování stanoví, že jídla vydávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování. Není tedy možný běžný výdej do jídlonosičů – ten je možný pouze ve výše uvedeném výjimečném případě prvního dne neplánované nepřítomnosti.

Neplánovaně se obědy odhlašují den předem do 13:00 hod., a to formou SMS zprávy na mobil: 734 218 142 nebo e-mailem: jidelna@mikulovicezs.cz. Pokud se tento termín nestihne, rodič si může vyzvednout jídlo do jídlonosiče.

 

Spotřební koš - procento plnění

Add Content...