ŠABLONY I PRO ZŠ MIKULOVICE, OKRES JESENÍK

Identifikace projektu:

 

Název projektu

 

Zkvalitnění výuky a výsledků žáků v klíčových
kompetencích na základní škole v Mikulovicích

Název operačního programu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Specifický cíl

SC 1 – Specifický cíl 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně
usnadnění přechodu dětí na ZŠ

SC 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Číslo výzvy

02_16_022

Výzva

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

– Šablony pro MŠ a ZŠ I

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003710

Datum zahájení projektu

01.09.2017

Datum ukončení projektu

31.8.2019

Příjemce podpory
a realizátor projektu

Základní škola Mikulovice okres Jeseník, příspěvková organizace

Hlavní 1, 790 84 Mikulovice

Statutární zástupce příjemce

Mgr. Ivana Látalová, ředitelka školy

 

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních aktivit a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 710 425,00 Kč, z toho výše podpory z Evropského sociálního fondu činí 603 861,24 Kč.

 

Cílové skupiny :

Pedagogičtí pracovníci

Rodiče dětí a žáků

Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

Žáci

 

Realizované aktivity:

Číslo aktivity: II/1.1

Název aktivity: Školní asistent - personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

 

Číslo aktivity: II/2.11

Název aktivity: Tandemová výuka na ZŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

 

Číslo aktivity: II/3.2

Název aktivity: Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.

 

Číslo aktivity: II/2.3

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

 

Číslo aktivity: II/2.2d

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin_Mentoring

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

 

Číslo aktivity: II/4.1

Název aktivity: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi.

 

Horizontální principy:

 

Rovné příležitosti a nediskriminace

Aktivity realizované prostřednictvím předkládaného projektu pozitivně přispívají k posilování rovných příležitostí a nediskriminace, a to prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků a podporou vzdělávání dětí a žáků na ZŠ Mikulovice. Pedagogičtí pracovníci zapojeni do aktivit projektu získají realizací projektu dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivněji pracovat s heterogenní skupinou dětí a žáků a nediskriminovat je.