Základní škola Mikulovice – Škola 21. století

Operační program: ROP NUTS II Střední Morava
Prioritní osa: Integrovaný rozvoj a obnova regionu
Oblast podpory: Rozvoj venkova

Zahájení projektu: 1.12.2008
Ukončení projektu: 31.5.2009


Projekt je zaměřen na zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel. Realizace projektu přispěla ke zlepšení kvality života v regionu soudržnosti Střední Morava, zvýšila atraktivitu a rozšířila a zkvalitnila vzdělávací infrastrukturu obce Mikulovice.

Projekt řeší rekonstrukci dvou stávajících učeben Základní školy Mikulovice a jejich přestavbu na učebnu výpočetní techniky a učebnu určenou k výuce cizích jazyků. Projekt je primárně zaměřen na modernizaci vybavení školy tak, aby odpovídalo požadavkům na poskytování vzdělávání pro potřeby trhu práce a využívání moderních technologií. Žáci základní školy získají základní přehled ve světě výpočetní techniky, v rámci volného času bude práce v oblasti informačních technologií vhodným doplněním a rozšířením výuky ve škole. Učebna jazyků bude primárně sloužit v rámci výuky anglického jazyka, německého jazyka českého jazyka, využívána však bude i v rámci předmětů počítačová grafika, matematika, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis a dějepis.

Hlavním cílem projektu je podpora aktivit směřujících ke zkvalitnění výuky cizích jazyků, informatiky a využití informačních a komunikačních technologií. Žáci základní školy budou vnímat Internet jako velmi důležitý informační zdroj, a také se zkvalitní využívání volného času dětí, které budou obě učebny využívat k dalšímu vzdělávání a rozvoji své osobnosti v odpoledních hodinách po povinné školní docházce.

Vzhledem ke zvyšujícím se kvalifikačním požadavkům na trhu práce v oblasti vědomostí a znalostí cizích jazyků a informačních technologií, reaguje realizovaný projekt právě na tento současný trend.

Rekonstruované prostory jsou řešeny bezbariérově a jsou respektovány prostorové dispoziční požadavky na pohyb osob s omezenou schopností pohybu. Projekt tak pozitivně přispívá k začleňování handicapovaných osob do většinové společnosti.

Projekt preferuje přístup rovných příležitostí ke vzdělávání, zprostředkovává využívání moderních technologií pro všechny cílové skupiny žáků. Projekt prostřednictvím vybudování místnosti informačních a komunikačních technologií přispívá k zlepšení znevýhodněných osob k informacím. Jedná se o žáky základní školy, kteří z hlediska sociální situace nedisponují v rámci domácnosti s počítačem, případně připojením k internetu. Z hlediska rovných příležitostí mohou děti ze sociálně slabších rodin využít bezplatně tyto tématicky zaměřené učebny v odpoledních hodinách k prohloubení získaných znalostí.

Projekt má pozitivní dopad na rovné příležitosti.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


www.rr-strednimorava.cz                        www.europa.eu

Foto - rekonstrukce

Foto - učebny© 2009 ZŠ Mikulovice