Škola pro život
Olomoucký
      kraj

O projektu

Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních aktivit a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 710 425,00 Kč, z toho výše podpory z Evropského sociálního fondu činí 603 861,24 Kč.

 

 

Identifikace projektu

 

Název projektu

 

Zkvalitnění výuky a výsledků žáků v klíčových

kompetencích na základní škole v Mikulovicích

Název operačního programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Investiční priorita

Specifický cíl

IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

SC 1 – Specifický cíl 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

SC 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Číslo výzvy 02_16_022
Název výzvy

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

– Šablony pro MŠ a ZŠ I

   
Registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003710
Datum zahájení projektu 01.09.2017
Datum ukončení projektu 31.08.2019
   

 

Cílové skupiny

Pedagogičtí pracovníci

Rodiče dětí a žáků

Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

Žáci

Realizované aktivity

Číslo aktivity: II/1.1

Název aktivity: Školní asistent - personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Číslo aktivity: II/2.11

Název aktivity: Tandemová výuka na ZŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Číslo aktivity: II/3.2

Název aktivity: Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.

Číslo aktivity: II/2.3

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Číslo aktivity: II/2.2d

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin_Mentoring

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Číslo aktivity: II/4.1

Název aktivity: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi.

 

Horizontální principy

Rovné příležitosti a nediskriminace

Aktivity realizované prostřednictvím předkládaného projektu pozitivně přispívají k posilování rovných příležitostí a nediskriminace, a to prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků a podporou vzdělávání dětí a žáků na ZŠ Mikulovice. Pedagogičtí pracovníci zapojeni do aktivit projektu získají realizací projektu dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivněji pracovat s heterogenní skupinou dětí a žáků a nediskriminovat je.

Logolink OP VVV hor barva cz

stitek šablony X projekt