Škola pro život
Olomoucký
      kraj

skola_2006_zima

Základní škola Mikulovice, v okrese Jeseník patří mezi spádové školy Olomouckého kraje.

Nachází se v centru obce s velmi dobrou dopravní obslužností – autobusovou i železniční - asi 4 km od hraničního přechodu s Polskem. Jedná se o úplnou školu s 1. až 9. postupným ročníkem. Škola vzdělává  240 žáků, průměrná naplněnost tříd je 24,00 žáků. Výuka probíhá vždy v jedné třídě v ročníku, pouze  5  ročníku jsou paralelní třídy.

Škola disponuje dvěma oddělenými objekty – hlavní budovou a samostatnou budovou školní družiny se třemi třídami 1. a 2. ročníku a vlastní zahradou. V hlavní budově je 13 tříd a 5 odborných pracoven. Součástí školy je tělocvična, jídelna, učebny ZUŠ, místní knihovna a prodejna školních potřeb. Oba objekty mají bezbariérový přístup.

V posledním období škola prošla mnoha změnami – výměna oken, nová fasáda, postupná modernizace vnitřního vybavení. Prostory pro výuku jsou dostatečné, na 1. stupni jsou třídy s hracími koutky, na 2. stupni jsou to kmenové třídy a odborné pracovny - Př (s oddělením pro chov drobného zvířectva), multifunkční a projektová učebna F a Ch, učebna PC a cizích jazyků, pracovna Vv, Hv, Pč, žákovská knihovna. Na estetickém vzhledu školy se podílejí žáci se svými učiteli. Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy v souladu s normami).

K pohybovým aktivitám žáci využívají nejen tělocvičnu v budově školy, sportovní halu v blízkosti školy a fotbalové hřiště. Za hlavní budovou se nachází sportovní areál s víceúčelovým hřištěm a běžeckou dráhou, v zimním období je k výuce Tv využíváno nedaleké kluziště.

V době přestávek si mohou žáci zakoupit občerstvení v prodejně, která se nachází v budově školy.

K třídním akcím, školním i mimoškolním aktivitám slouží školní klub Ámos ve sklepních prostorách školy. Kulturní akce se pořádají v sále obecního úřadu, který se nachází naproti škole.

Většina vyučujících je soustředěna ve sborovně se dvěma počítači s internetem, tiskárnou i kopírkou, obdobné vybavení má rovněž kabinet cizích jazyků, učebna F a Ch a žákovská knihovna.

Materiální vybavení školy je průběžně doplňováno novým zařízením a pomůckami.

Velká pozornost je zaměřena na integraci žáků zdravotně postižených, kterým je věnována ve spolupráci s osobními asistenty speciální péče. Žáci integrovaní pro specifické poruchy učení a chování jsou v evidenci PPP, navštěvují dyslektická cvičení a pracují podle individuálního plánu. Žáci s poruchami řeči mohou docházet na logopedické nápravné lekce ve škole.znak-3d

Škola nabízí žákům 1. i 2. stupně širokou škálu zájmové činnosti – sportovní hry, košíkovou, floorbal, cykloturistický kroužek, dramatický, výtvarný, keramický, kroužek dovedných rukou, cvičení z českého jazyka a matematiky, přírodovědný, kroužek vaření, pěvecký. Cykloturistický kroužek pořádá každoročně 10ti denní prázdninové tábory, při kterých účastníci mají možnost poznat nejen svou vlast, ale i okolní země. Školní družina i vyučující připravují ve spolupráci s žáky řadu sportovních, kulturních i vědomostních soutěží v rámci mimoškolní aktivity.

Třídní kolektivy vyjíždějí na cílené exkurze, zúčastňují se projektových dnů a řady dalších akcí. Žáci 1. a 3. ročníku absolvují plavecký výcvik, pro žáky 5. a 7. ročníku je pravidelně uspořádán lyžařský kurz.V nedávné době byla navázána přátelská družba s polskou školou v Glucholazích, která se úspěšně rozvíjí formou vzájemných návštěv s různorodou tématikou.

Zvýšenou pozornost věnuje škola spolupráci s rodiči žáků. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době třídních schůzek, v Týdnu otevřených dveří, na besídkách a jiných akcích tříd. O činnosti školy je veřejnost informována prostřednictvím Informačního zpravodaje Mikulovic, Jesenického týdeníku a také školního časopisu a webových stránek.

Při škole pracuje Sdružení rodičů , jež nejen finančně podporuje veškeré aktivity školy, ale sama se nemalou měrou podílí na jejich organizaci (školní reprezentační ples, Den dětí, Mikulášská aj.).

Škola úzce spolupracuje s obecním úřadem, ZUŠ, MŠ při zajišťování kulturních i sportovních akcí pro veřejnost (oslavy výročí v obci, fotbalová utkání, vánoční jarmark, Den dětí, vystoupení dramatického kroužku, návštěvy domu s pečovatelskou službou, vzájemné exkurze dětí z MŠ a ZŠ aj.). Několikrát do roka se žáci zúčastňují výchovných koncertů a kulturních představení určených základním školám.

Škola je vždy otevřená různým zdrojům informací (internet, média, knihy), zdrojům nových vyučovacích metod (moderní pedagogické trendy, vzdělávání učitelů, skupinové vyučování) a spolupráci s rodiči i jinými institucemi.

Webdesign by NATAMI Copyright © 2013  JPS. All rights reserved • Mikulovice u Jeseníku • Olomoucký kraj •

Czech Republic • transport • stavby • zateplení • stavební stroje • dlažby • plovoucí podlahy • skladové prostory • jps •

seznam • levně • kuchyně • koupelny • voda • odpady • mikulovice.cz • mikulovice.com • jesenicko • Jeseniky • kanalizace •

Joomla hosting • grafika • správa www • návrh www • internetový obchod • správa sítě • optika • rozpočty • doprava

Tato lišta slouží k tomu, aby se lidé v Evropské unii naučili bezmyšlenkovitě odklikávat cokoliv.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. více

rozumím

ZŠ Mikulovice využívá cookies k ukládání informací na Váš počítač, aby zvýšila funkčnost svých internetových stránek a zdokonalila jejich vlastnosti. Všechny cookies na našich stránkách můžete vymazat či zablokovat, ale některé části internetových stránek v takovém případě přestanou být funkční. Váš následný pohyb po našich stránkách je brán jako souhlas s užíváním cookies pro tento www server.