Informace výchovného poradce

Přijímací řízení 2019/20

 

Přihlášky

První kolo přijímacího řízení - 1 až 2 přihlášky -  do 1. 3. 2020 (do oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2019).

Druhé a další kola přijímacího řízení - neomezený počet přihlášek - vyhlašuje škola podle toho, jak se jí podaří naplnit kapacitu.

Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy. Základní škola na přihláškách potvrzuje prospěch žáka.


Kritéria pro přijetí na střední školu 

První kolo přijímacího řízení - vyhlášení podmínek pro přijetí - do 31. 1. 2020 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. 10. 2019).  Po tomto datu se podmínky již nemohou změnit.

Najdete je na webových stránkách střední školy nebo na veřejně přístupné nástěnce střední školy.

Pokud škola rozhodne o konání přijímací zkoušky v prvním kole, musí ji uskutečnit  v termínu od 12. 4. do 28. 4. 2020 pro maturitní obory, pro ostatní obory od 22. 4. do 30. 4. 2020 a musí vyhlásit nejméně dva termíny pro její konání. Pozvánku k přijímací zkoušce obdržíte 14 dní před termínem zkoušky.

Můžete si vybrat jeden z termínů, který škola nabízí. Vybraný termín je třeba uvést do přihlášky. Pokud se budou termíny přijímacích zkoušek na školy, které jste si vybrali, překrývat, budete se muset rozhodnout pro obor, kterému dáváte přednost. Stejný termín konání přijímací zkoušky do jiného oboru není důvodem pro využití náhradního termínu.

Náhradní termín můžete využít pouze v případě vážných důvodů, např. nemoci. Svou neúčast v určeném termínu musíte do 3 dnů řádně písemně omluvit řediteli školy.


Vyhlášení výsledků přijímacího řízení a zápisový lístek

Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v budově školy nebo na internetových stránkách školy do 3 pracovních dnů po termínu přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů škola odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. (Do běhu lhůty se nezapočítává den vyhlášení výsledků). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Změnit rozhodnutí a vzít zápisový lístek zpět  je možné pouze v případě, že chcete uplatnit zápisový lístek na škole, která vás přijala na odvolání.


Zápisový lístek lze získat na základní škole nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Každý uchazeč může obdržet pouze jeden zápisový lístek.

Škola, která nedělá přijímací zkoušky, zveřejní seznam přijatých a pošle rozhodnutí o nepřijetí kdykoliv od 25. 4. do 30. 4. 2020


 Odvolání

Odvolat se můžete do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Pokud není rozhodnutí o  nepřijetí vyzvednuto na poště do 5 pracovních dnů, je považováno za doručené.


Odvolání by mělo obsahovat:

- označení správního orgánu, jemuž je určeno

- jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození

- název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání

- důvod nepřijetí uvedený ředitelem střední školy

- důvody odvolání (v jakém rozsahu je odvolání napadeno, v čem je spatřován rozpor s právními   předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo)

- jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče

- datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče.

(Viz příloha v závěru)

 

Úplné znění novely školského zákona najdete na www.msmt.cz/dokumenty/zakony.


Vyplňování přihlášek na střední školu:

Žák předá výchovné poradkyni lístek s názvem a adresou střední školy, dále zde musí být uveden kód a název oboru.

Vyplnění přihlášky zajistí výchovná poradkyně a vrátí žákovi.

Žák si zajistí zdravotní potvrzení na přihlášce (pokud střední škola požaduje) a spolu se zákonným zástupcem uvedeným na přihlášce podepíše přihlášku. Takto vyplněnou přihlášku odevzdá třídnímu učiteli, který v případě potřeby doplní charakteristiku žáka na přihlášce.

Celkově vyplněnou přihlášku podepisuje ředitel školy, přihlášky na střední školy odesílají zákonní zástupci žáků.

Žáci evidovaní v PPP nebo SPC mohou k přihlášce přiložit potvrzení o integraci na základní škole. Toto potvrzení si rodiče vyřizují na příslušné PPP nebo SPC sami.

1. Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje -  Jeseník

Dukelská 1240, 790 01 Jeseník

Telefon:  584 411 829, 724 131 963

E-mail: pppor@jes.cz

http://www.ppp-jesenik.cz/

Pracovní doba:

Po - Pá 7.00-14.30 hod.


2. Centrum psychologických služeb

Nerudova 405, 793 76 Zlaté Hory

Telefon: 739 036 165

E-mail: psychosluzby@gmail.com


3. Centrum duševního zdraví:

Dukelská 456, 790 01 Jeseník

Telefon:  584 412 462

E-mail: info@cdzjesenik.cz, cdz.jesenik@seznam.cz

http://www.cdzjesenik.cz/

Akce určené vycházejícím žákům a jejich rodičům

 

 

7.11.2019Burza škol SCHOLARIS – prezentace středních škol okresu Olomouc

                                                               jídelna SŠ GaF Jeseník.

Akce je určena pro vycházející žáky i rodiče. Se žáky půjdeme v rámci vyučování.

Ve stejný den navštívíme Hotelovou školu V.P. a SŠ GaF


11.11.2019 v 16,30 hodschůzka pro rodiče vycházejících žáků se zástupci středních škol okresu Jeseník

(informace k přijímacímu řízení, prezentace jednotlivých středních škol).


12.11.2019  – beseda k volbě povolání – IPS ÚP Jeseník. Akce je určena pro  

                          vycházející žáky. Se žáky půjdeme v rámci vyučování.